Condicions generals de venda

1.- CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

Aquestes condicions generals de la contractació regulen expressament les relacions comercials sorgides entre el titular del web (venedor) i els usuaris consumidors que, a través d’aquest lloc web ((BOTIGA.UAB.CAT) titularitat de EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L (en endevant, EMEDE), adquireixin els productes que ofereixi en cada moment als usuaris.

 

Aquestes condicions generals de venda han estat elaborades de conformitat amb l’establert en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Llei 7/1998, sobre Condicions Generals de la Contractació (LCGC), i del RDL 1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU).

 

EMEDE podrà modificar de forma unilateral, en qualsevol moment que ho consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions generals de venda. Això, però, les condicions aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de formalització de la mateixa.

 

Els termes i condicions aplicables a la compra dels productes oferts per a la venda al públic per part de EMEDE a través del seu lloc web WWW.EMEDE.COM, seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions generals de venda i que es detallaran en el lloc web al llarg del procés de compra. A través de la utilització d’aquest lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per accedir als diferents productes oferts en el lloc web, així com per formalitzar la compra d’aquests.

 

El client accepta sense cap reserva les presents Condicions generals de venda al realitzar una comanda a EMEDE a través d’aquesta pàgina web, tenint previ coneixement del seu contingut per haver-se proporcionat un exemplar de les mateixes en un format electrònic durador, a més de trobar-se les mateixes publicades en aquesta mateixa pàgina web.

 

Si desitja descarregar i obtenir una còpia de les presents Condicions generals de venda, pot fer-ho prement AQUÍ.

 

Es recomana a l’usuari abans de realitzar una compra a través d’aquest lloc web, llegir atentament l’Avís Legal, la Política de Privadesa, i la Política de Cookies.

 

2.- IDENTIFICACIÓ DEL VENEDOR I DELS CLIENTS

 

Les dades identificatives de EMEDE són els que es detallen a continuació:

 

 • Nom / Raó social: EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L
 • Nom comercial: EMEDE
 • CIF/NIF: B58624180
 • Domicili social: C/ NICARAGUA 78-82, 08029, BARCELONA (BARCELONA)
 • Adreça de correu electrònic: ADMINISTRACION@EMEDE.COM
 • Número de telèfon: 934050933

 

Per poder realitzar compres a través d’aquesta pàgina web, l’usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal que en el seu moment se li sol·licitin durant el procés de compra. El tractament de les seves dades personals es regirà por la nostra Política de privacitat.

 

3.- NATURALESA DEL LLOC WEB

 

Per a l’adquisició dels productes oferts a través d’aquesta pàgina web, l’usuari haurà de reunir els següents requisits:

 

 • Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat al territori peninsular espanyol o balears. En els casos en què es realitzin enviaments a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla, o a l’estranger, l’usuari haurà de tenir un domicili a l’esmentat territori.
 • En cas de ser una persona física, haurà de ser major de 18 anys i amb capacitat legal suficient per a contractar.
 • La normativa de consum, així com els drets reconeguts als consumidors, seran aplicables únicament a aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de consumidor i / o usuari de conformitat amb l’article 3 del TRLGDCU.
 • D’acord amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través d’aquest lloc web, tot això sense perjudici de la revenda entre particulars en el mercat de segona mà.

 

4.- PRODUCTES OFERTS

 

EMEDE publicarà, al costat de la imatge de cada un dels productes que siguin objecte de venda a través de la pàgina web, les característiques específiques de cada un d’ells i el preu de venda aplicable.

 

EMEDE garanteix que el preu dels productes serà el vigent el dia de formalització de la compra amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament físic de la comanda.

 

En cas que hi hagi ofertes aplicables sobre el preu dels productes, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia i/o color diferent que permeti el client identificar de forma clara el preu final del producte. En qualsevol cas, s’indicarà a la pàgina web el període temporal de validesa de l’oferta o promoció.

 

EMEDE podrà, de forma unilateral i en qualsevol moment, oferir nous productes que siguin objecte de venda al lloc web, així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels productes que s’ofereixin.

 

L’usuari podrà formalitzar la contractació a través d’aquesta pàgina en els següents idiomes: castellà, català i anglés.

 

5.- DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

 

Totes les comandes realitzades a través d’aquest lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes, o si no queden articles en estoc, es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que l’usuari hagués pogut abonar.

 

6.- SISTEMA DE COMPRA

 

Les compres realitzades a través d’aquesta pàgina web s’hauran de fer seguint el procediment de compra online establert. L’usuari podrà navegar per la pàgina web i/o buscar els productes desitjats. Un cop localitzat un determinat producte, podrà accedir a la descripció completa del mateix, en la qual se l’informarà, entre altres dades, dels següents extrems: mesures, composició, color, materials i preu. Les fotografies i colors mostrats a la fitxa de producte poden diferir de la realitat com a conseqüència del tipus de pantalla utilitzada per a visualitzar la fotografia, el perfil de color seleccionat a l’ordinador o dispositiu, i el nivell de brillantor, entre d’altres.

 

Un cop seleccionat un producte, el mateix pot afegir-se al carret / cistella de la compra per a posteriorment procedir a la seva compra. Un cop seleccionats tots els productes, l’usuari tindrà accés al resum de la seva compra. En aquest resum es poden revisar els productes afegits i la seva quantitat, vista resumida de cada producte, preu unitari i preu total. En aquest apartat també es podran aplicar cupons de descompte i consultar-ne el preu de l’enviament dels productes que s’adquireixin.

 

Per finalitzar la compra, l’usuari haurà de facilitar les dades personals que se li sol·licitin, indicar un mitjà de pagament d’entre els oferts, i procedir al pagament a través de la passarel·la de pagament habilitada a l’efecte, o mitjançant les formes habilitades per EMEDE a la seva pàgina web.

 

Un cop realitzada la comanda, EMEDE enviarà un correu de confirmació de comanda a l’adreça de correu electrònica facilitada pel client. EMEDE notificarà al client quan es procedeixi a l’enviament dels seus productes a través de les empreses de transport amb què col·labori el venedor.

 

7.- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

 

En cas que el client detectés que s’ha produït un error a l’introduir dades personals durant el seu registre com a usuari d’aquesta pàgina web, podrà modificar les mateixes a l’apartat personal de client.

 

En tot cas, podrà corregir els errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció al client a través del telèfon 934050933, o a l’adreça de correu electrònic ADMINISTRACION@EMEDE.COM, així com exercir el seu dret de rectificació contemplat a la nostra política de privacitat a través de l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentada.

 

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació a diversos apartats del procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d’aquests apartats no s’han proporcionat correctament. Així mateix, aquest lloc web ofereix els detalls de tots els articles i/o productes que hagi afegit a la seu carret / cistella de la compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, l’usuari podrà modificar les dades de la seva comanda.

 

Si l’usuari detectés un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client, al telèfon o a l’adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l’error.

 

8.- ENVIAMENT I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

 

Tots els productes venuts per EMEDE seran enviats a l’adreça facilitada pel client a través d’una empresa de transport.

 

EMEDE realitza enviaments als següents territoris: Espanya peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, Europa i internacional.

 

Si l’usuari té la seva residència en algun país o territori no especificat anteriorment, pot posar-se en contacte amb EMEDE per obtenir més informació al respecte.

 

A continuació, l’informem de forma resumida dels preus dels enviaments i terminis de lliurament:

 

 

Destí

 

Termini de lliurament* Preu del lliurament**

 

Espanya (peninsular)

 

          3 dies

            8€

 

Balears

 

          4-5 dies

 

             20€

 

Canaries

 

 

           5-6 dies

 

            55€

 

Ceuta i Melilla

 

 

             5-6 dies 

 

            55€


Unió Europea

 

             4-5 dies             40€

 

Internacional

 

                7-8 dies

             65€

 

* Els terminis de lliurament poden variar per circumstàncies alienes a EMEDE. En tot cas, el lliurament tindrà lloc en el termini màxim de 30 dies naturals.

 

** Les tarifes d’enviament reflectides poden veure’s modificades en el futur. IVA inclòs en les tarifes d’enviament.

 

Llevat que hi hagi circumstàncies derivades de la personalització dels productes, o es produeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries, li enviarem la comanda consistent en els productes relacionats amb cada confirmació d’enviament en el termini assenyalat en el requadre anterior o a la pàgina web, segons el mètode d’enviament seleccionat i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

 

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament, o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no farem lliuraments a domicili els dissabtes ni els diumenges.

 

A efectes de les presents Condicions generals de venda, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què l’usuari o un tercer indicat pel mateix, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

 

Recollida en local: EMEDE ofereix la possibilitat de recollir els productes adquirits a través d’aquesta pàgina web de forma presencial a l’adreça indicada en el procés de compra. Per a això, el client ha de presentar el seu document d’identitat vigent i el nombre de comanda al personal que l’atengui.

 

9.- IMPOSSIBILITAT D’ENTREGA

 

Si resultés impossible efectuar el lliurament de comanda al client, s’intentarà buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no és possible trobar un lloc segur, la comanda serà retornada als magatzems de EMEDE. Així mateix, informarem al client del lloc on es trobi la comanda i com procedir perquè li sigui enviada de nou o realitzar un nou intent de lliurament. Si l’usuari no hi serà al lloc de lliurament convingut el dia del lliurament, s’ha de posar en contacte amb el servei d’atenció a client a fi de convenir el lliurament en un altre dia.

 

En cas que transcorrin 30 dies des que la comanda es trobi disponible per al seu lliurament, i la mateixa no hagi estat lliurada per causes no imputables a EMEDE, entendrem que el client desitja desistir del contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tornarem tots els pagaments rebuts del client, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part del client d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a comptar des de la data en què considerem resolt el contracte. S’informa al client que el transport derivat de la resolució del contracte pot tenir un cost addicional, per la qual cosa estarem autoritzats a repercutir els costos corresponents.

 

 

10.- TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT

 

Els riscos dels productes seran a càrrec del client a partir del moment del seu lliurament. El client adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

 

 

11.- PREU I FORMES DE PAGAMENT

 

11.1. Formes de pagament:

 

Els preus de la pàgina web inclouen IVA (quan aquest impost sigui aplicable), però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut. Abans de confirmar-se la comanda de compra, l’usuari tindrà accés a tots els preus desglossats.

 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li haguem enviat a l’usuari una confirmació de comanda.

 

EMEDE accepta els següents mitjans de pagament a través de la seva pàgina web:

 

Targeta de crèdit i dèbit: Mitjançant la passarel·la de pagament habilitada per EMEDE i gestionada a través de la seva entitat bancària. Haurà d’introduir el número de targeta, data de caducitat i codi de seguretat CW2. El client garanteix i es responsabilitza que totes les dades facilitades sobre la seva targeta siguin vàlides. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per EMEDE, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent.

 

En aplicació de la segona Directiva de Serveis de Pagament de la Unió Europea (PSD2), es possible que a l’hora de realizar el pagament de nostres serveis, la teva entitat bancària t’enviï un codi SMS, notificació mòbil a l’App de la teva entitat o un altre sistema similar. Posa’t en contacte amb la teva entitat bancària per obtenir més informació sobre el procediment de pagament a través de internet.

 

Al autoritzar el pagament mitjançant la nostra pàgina web, l’usuari està confirmant que la targeta de dèbit / crèdit és de la seva titularitat o que és el legítim posseïdor de la mateixa.

 

 

Transferència bancària: El client podrà realitzar el pagament mitjançant transferència bancària a un compte bancari titularitat de EMEDE. En aquest cas, l’usuari haurà d’indicar com a referència de la transferència el número de comanda i altra informació complementària que pugui indicar-se en la pàgina web. La comanda realitzada no serà enviada fins que la transferència es faci efectiva en el compte titularitat de EMEDE.

 

 

Bizum: El client podrá realitzar el pagament mitjançant Bizum. Un cop seleccionat el mètode de pagament, EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L envía una sol·licitud per l’mport de la compra, havent-se de confirmar per l’usuari mitjançant la seva aplicació de banca mòbil. Si desitjes més información sobre Bizum, pots consultar el seu web www.bizum.es.

 

 

11.2. Impost sobre el Valor Afegit:

 

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA), el lliurament dels articles s’entendrà localitzat en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol, excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de la LIVA, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i / o aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.

 

El client autoritza a EMEDE a emetre la factura en suport electrònic. No obstant això, el client podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

 

12.- DRET DE DESISTIMENT

 

12.1. Termini i forma del desistiment

 

Si el client està contractant com a consumidor i usuari, té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense justificació.

 

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què el client o un tercer indicat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns, o en cas dels béns que componen la comanda de lliurament per separat, als 14 dies naturals a comptar des del dia en què el client o un tercer indicat per aquest, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim d’aquests béns.

 

Per exercir el dret de desistiment, el client podrà utilitzar el formulari de desistiment que li facilitem al següent ENLLAÇ, o per qualsevol altre mitjà que deixi constància de l’exercici del dret (per correu postal, correu electrònic o a través del nostre número de telèfon).

 

En cas de desistiment per part de client, EMEDE tornarà tots els pagaments rebuts del client, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part de client d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a comptar de la data en què el client ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte. EMEDE procedirà a realitzar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial. El client no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant, l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el client hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

 

El client haurà de procedir a la devolució dels productes per via postal a la següent adreça:

 

 • EMPRESA DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EMEDÉ, S.L (EMEDE)
 • C/ NICARAGUA 78-82, 08029, BARCELONA (BARCELONA)

 

EMEDE també ofereix la possibilitat al client de retornar els productes de forma presencial a l’adreça que s’indiqui en el momento de comunicar la decisió de desistir del contracte.

 

 

El client haurà de procedir a la devolució dels productes adquirits a través de la nostra pàgina web sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què el client ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si el client efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

 

EMEDE informa al client de forma expressa conforme s’haurà de fer càrrec del cost directe de devolució dels béns. En aquest cas, haurà d’enviar, juntament amb els productes, una còpia impresa del tiquet o factura electrònica que haurà rebut amb la confirmació de comanda o en la mateixa comanda.

 

El client serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

12.2. Excepcions al dret de desistiment:

 

El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de, entre d’altres, als següents productes:

 

 • Productes que no permetin la seva devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut, si s’han desprecintat després de la seva entrega, o que estiguessin, després de la seva entrega, inseparablement barrejats amb altres productes.
 • Enregistraments sonors o de vídeo precintats o software segellat, si els haguessin desprecintat després del seu lliurament
 • Béns realitzats segons les especificacions de client o clarament personalitzats.
 • Contingut digital que no hagués estat lliurat en un suport material si hagués consentit l’execució en el moment del lliurament i sense que resulti possible el desistiment des d’aquest moment.

 

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte s’ha fet servir més enllà de la mera obertura i prova d’aquest, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagi patit algun dany després del lliurament.

 

 

 

13.- PRODUCTES DEFECTUOSOS. GARANTIES.

 

EMEDE informa al client que els productes adquirits a través d’aquesta pàgina web disposen d’una garantia legal de 3 anys comptats a partir de la data de compra. En els casos en què el client consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, s’haurà de posar en contacte amb EMEDE de manera immediata a través de les dades de contacte facilitades en la clàusula segona de les presents Condicions generals de venda, facilitant les dades del producte, així com el dany / defecte que pateix.

 

El producte podrà ser retornat pel client en la mateixa forma indicada pel dret de desistiment. EMEDE procedirà a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarà a l’usuari dins d’un termini raonable si es procedeix al reemborsament, reparació o substitució del producte. El reemborsament, reparació o substitució del producte s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies naturals següents a la data en la qual li comuniquem al client que procedeix el reemborsament o la substitució.

 

Les quantitats pagades pels productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament al client, incloses les despeses de lliurament en què pugui haver incorregut pel lliurament dels productes defectuosos, i els costos en els que el client hagi pogut incórrer per procedir a la devolució dels productes. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra.

 

 

 

14.- COMUNICACIONS

 

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem als clients siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb EMEDE siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb els usuaris per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos a la nostra pàgina web. A efectes contractuals, el client consenteix a fer servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificacions, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

 

 

15.- NUL·LITAT PARCIAL

 

Si alguna de les clàusules contingudes en les presents Condicions generals de venda fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 

16.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ONLINE

 

En virtut de la normativa europea de consum, les empreses establertes a la Unió Europea que celebrin contractes de compravenda o de prestació de serveis en línia (incloent els que ofereixen els seus productes a través de correu electrònic) i els mercats en línia que estableix la Unió Europea, han d’oferir als seus llocs web l’enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia, a través del qual es podran tramitar reclamacions de contractacions realitzades en línia:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

La creació i desenvolupament de la Plataforma de resolució de litigis en línia ve disposada en el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i de Consell, per tractar d’oferir un mecanisme en línia de presentació de controvèrsies entre consumidors i usuaris establerts a la Unió Europea d’una manera més senzilla, ràpida i barata d’acudir als tribunals.

 

Per tant, a través de la plataforma habilitada a través de l’anterior enllaç, l’usuari pot fer arribar les seves queixes, reclamacions o un altre tipus de comentaris que vulgui fer.

 

A més, EMEDE disposa de fulls oficials de reclamació / queixa / denúncia a disposició dels consumidors i usuaris, i pot sol·licitar-les a través de les dades de contactes facilitades i indicades a la pàgina web. Per a més informació al respecte, pot contactar amb la oficina de consumo del seu lloc de residència.

 

 

17.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

EMEDE recull i tracta dades personals dels clients a través d’aquesta pàgina web. Per a més informació sobre el tractament de dades personals, pot visitar a la nostra Política de privacitat i la nostra Política de galetes.

 

 

 

18.- LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

 

Els conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents normes es regiran per les lleis espanyoles, i es sotmetran als Jutjats i Tribunals de lloc de residència de EMEDE o del consumidor, a la seva elecció.

Data de l’última actualització: 28 de febrer del 2022.